Статут федерації спортивного більярду України

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Федерація спортивного більярду України є всеукраїнською громадською організацією спортивної спрямованості, яка створена як добровільне об’єднання фізичних осіб - спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців більярдного спорту для здійснення та захисту їх прав і свобод, задоволення спільних інтересів в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація спортивного більярду України діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу її членів; прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Федерація спортивного більярду України у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України (у тому числі Законами України «Про громадські об’єднання», «Про фізичну культуру і спорт») та цим Статутом.

1.4. Федерація спортивного більярду України поширює свою діяльність на всю територію України.

1.5. Федерація спортивного більярду України співпрацює з Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Національним Олімпійським Комітетом України, міжнародними організаціями відповідної спрямованності з більярдного спорту: пул, снукер, піраміда, карамболь та іншими міжнародними організаціями спортивної спрямованості; місцевими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.6. ФСБУ може вступати в члени міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

1.7. Федерація спортивного більярду України набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому порядку, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією, рахунки в установах банків, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та обов’язки, бути позивачем та відповідачем у арбітражному та третейському (міжнародних) судах.

Символіка Федерації спортивного більярду України реєструється в установленому законом порядку.

1.8. Федерація спортивного більярду України є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Повна назва: Громадська організація «Федерація спортивного більярду України».

Скорочена назва: ГО «ФСБУ».

1.10. Офіційна мова в ФСБУ — українська, російська.

 

Стаття 2. Мета і завдання ФСБУ

2.1. Основною метою діяльності ФСБУ є сприяння розвитку більярдного спорту в Україні, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів.

2.2. ФСБУ ставить перед собою завдання:

- сприяє розробці та втіленню в життя програм розвитку більярдного спорту в  Україні, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на міжнародних змаганнях;

- надання організаційної та методичної допомоги своїм відокремленим структурним підрозділам, місцевим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у роботі по залученню населення до зайнять більярдним спортом;

- сприяє становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами ФСБУ, захист їх законних спортивних інтересів.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань ФСБУ в установленому законом порядку:

- сприяє розвитку олімпійського руху в Україні;

- бере участь у розробці і реалізації програм розвитку більярдного спорту в Україні;

- розробляє і здійснює заходи по узагальненню і поширенню передового досвіду та досягнень в галузі науки та роботі тренерів, суддів, інших фахівців з більярдного спорту в Україні та за кордоном;

- організує навчально-тренувальні збори, змагання, інші заходи серед членів ФСБУ;

- сприяє розробці та здійсненню заходів щодо розвитку і зміцнення зв'язків з міжнародними організаціями відповідної спрямованності з більярдного спорту: пул, снукер, піраміда, карамболь; відповідними національними організаціями інших країн;

- розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;

- сприяє організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців з більярдного спорту як в Україні , так і за її межами;

- затверджує правила змагань в установленому порядку, положення про змагання серед членів ФСБУ, здійснює контроль за їх дотриманням;

- створює відокремлені структурні підрозділи, клуби, секції;

- здійснює видавничу діяльність, шляхом створення видавництв, засновує засоби масової інформації, створює кіно-, відео-,  аудіоматеріали з питань більярдного спорту ;

- бере участь в організації і проводить науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми;

- бере участь у плануванні, підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних заходів і змагань з більярдного спорту;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

- розробляє і затверджує календарний план спортивних змагань членів ФСБУ та спортсменів, що представляють інші громадські організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, забезпечує їх підготовку і проведення ;

- здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства;

- сприяє підготовці спортсменів міжнародного рівня, успішному їх виступу у чемпіонатах світу, Європи, інших міжнародних змаганнях;

- забезпечує здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФСБУ;

- представляє спортсменів, тренерів  та інших фахівців ФСБУ до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;

- сприяє будівництву та експлуатації спортивних споруд, створенню лікувально-оздоровчих центрів, центрів реабілітації, підприємств по виготовленню спортивного інвентаря та обладнання, одягу, взуття тощо;

- організовує виготовлення офіційної, нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної, та іншої продукції ФСБУ.

 

Стаття 3. Члени ФСБУ, їх права та обов'язки

3.1. Членами ФСБУ можуть бути громадяни України,  іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які виз­нають принципи, мету, завдання та Статут ФСБУ і сплачують членські внески.

Вступ та вихід з членів ФСБУ здійснюється на підставі заяв, які складаються на добровільній основі.

3.2.  Порядок прийому у члени ФСБУ та вибуття з них, порядок сплати членських та вступних внесків регламентується Положенням ФСБУ «Про членство в Федерації спортивного більярду України».

3.3. У ФСБУ може бути почесне членство.

3.4. Президія ФСБУ може присвоїти звання Почесного члена ФСБУ та Почесного президента ФСБУ, будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед українським більярдним спортом.

3.5. Почесний член та Почесний Президент ФСБУ, за їх бажанням, можуть брати участь у роботі Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ з правом дорадчого голосу.

3.6. Члени ФСБУ мають право:

- брати участь у діяльності ФСБУ;

- обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів ФСБУ;

- одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФСБУ;

- отримувати матеріальну, методичну, консультативну допомогу ФСБУ;

- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться  ФСБУ, на засадах і в порядку, визначених  регламентуючими документами ФСБУ;

- вільно виходити з ФСБУ.

3.7. Члени ФСБУ зобов'язані:

- активно сприяти розвитку більярдного спорту в Україні;

- дотримуватись у своїй діяльності  вимог цього Статуту та регламентуючих документів ФСБУ;

- виконувати рішення, прийняті керівними органами ФСБУ;

- співпрацювати з ФСБУ з усіх питань, які стосуються організації змагань;

- своєчасно сплачувати вступні та членські;

- дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ФСБУ.

3.8. Членство у ФСБУ може бути припинене на підставі:

- поданої заяви про вихід з ФСБУ;

- рішення Президії ФСБУ або рішення керівного органу відокремленого структурного підрозділу ФСБУ у випадку порушення членом положень цього Статуту ті інших регламентуючих документів ФСБУ;

- невиконання рішень керівних органів ФСБУ;

- скоєння неетичних дій щодо окремих членів ФСБУ;

- невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю у діяльності ФСБУ, завдання шкоди майну ФСБУ або майну її відокремленого структурного підрозділу.

 

Стаття 4. Структура та керівні органи ФСБУ

4.1. ФСБУ може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії ФСБУ згідно зі статутом ФСБУ.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Президії.

4.2. Відокремлені підрозділи ФСБУ не є юридичними особами.

4.3. Відомості про утворення та повідомлення про закриття відокремлених підрозділів подаються ФСБУ до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження ФСБУ.

У рішенні Президії ФСБУ про утворення відокремленого підрозділу обов’язково вказується повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, а також прізвище, імя та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку.

Відокремлений підрозділ ФСБУ представляє Федерацію спортивного більярду України у відповідній області або місті.

Основною метою діяльності відокремленого підрозділу ФСБУ є сприяння розвитку більярдного спорту (Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт) на території АР Крим, областей та міст України згідно із завданнями, визначеними в Статуті ФСБУ.

Відокремлений підрозділ ФСБУ співпрацює з відповідним в АР Крим, обласним або міським органом державного управління з питань фізичної культури та спорту.

Керівною особою відокремленого підрозділу ФСБУ є Голова відокремленого підрозділу, який:

- підписує документи, повязані з діяльністю відокремленого підрозділу;

- вирішує поточні питання діяльності відокремленого підрозділу;

- забезпечує виконання завдань та функцій відокремленого підрозділу по сприянню розвитку більярдного спорту у відповідній області або місті, визначених Статутом ФСБУ;

- забезпечує виконання рішень на місцях Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ;

- контролює виконання договорів і контрактів на місцях;

- складає Календарний план змагань з більярдного спорту своєї адміністративно-територіальної одиниці;

У своїй роботі Голова відокремлего підрозділу ФСБУ підзвітний Президії ФСБУ.

Обрання або звільнення з посади Голови відокремлего підрозділу ФСБУ здійснює Президія ФСБУ.

Контроль роботи відокремленого підрозділу ФСБУ здійснює Ревізійна комісія ФСБУ.

4.4. Вищим керівним органом ФСБУ є Генеральна Асамблея її делегатів, яка скликається Президією у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на 5 років.

4.5. Генеральна Асамблея:

4.5.1. Генеральна Асамблея вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Порядок делегування та норми представництва делегатів на Генеральну Асамблею регламентується Положенням ФСБУ «Про делегатів на Генеральну Асамблею ФСБУ».

4.5.2. Позачергова Генеральна Асамблея скликається з ініціативи Президії ФСБУ, 1/3 членів ФСБУ або за вимогою Ревізійної комісії ФСБУ.

4.5.3. Обов’язки Генеральної Асамблеї:

- визначає основні напрямки діяльності ФСБУ;

- затверджує Статут ФСБУ, вносить до нього зміни і доповнення;

- обирає одразу на два строки по п’ять  років підряд Президента та Першого Віце-президента;

- обирає строком на п’ять  років Президію ФСБУ та  Ревізійну комісію ФСБУ;

- заслуховує звіти Президії та інших органів ФСБУ;

- вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію ФСБУ;

- реалізує право власності на майно та кошти ФСБУ;

- переобирає Президента та Першого Віце-президента, після закінчення строків, на які вони обираються, а якщо робота Президента та Першого Віце-президента визнається задовільною тоді строки їх повноважень автоматично подовжуються ще на 5 років;

- розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності ФСБУ.

4.5.4. Рішення Генеральної Асамблеї про реорганізацію чи ліквідацію ФСБУ приймаються 3/4 голосів обраних делегатів, рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

За рішенням простої більшості голосів делегатів Генеральної Асамблеї голосування під час проведення виборів може бути як таємним, так і відкритим.

4.5.5. Керівним органом ФСБУ в період між Генеральними Асамблеями є Президія ФСБУ.

4.6. Президія ФСБУ:

4.6.1. Президія ФСБУ складається з п’яти осіб, до складу якої обов’язково входять:

- Президент ФСБУ;

- Перший Віце-президент;

- інші три особи обираються з числа Віце-президентів, Виконкому, Голів комісій, Директорів ФСБУ з напрямків більярдного спорту – Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт;

4.6.2. Засідання Президії ФСБУ проводяться в міру необхідності, але не рідше чотирьох разів на рік.

4.6.3. Засідання Президії ФСБУ вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії.

4.6.4. Рішення Президії ФСБУ приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії. За умови рівності голосів, голос Президента ФСБУ або Першого Віце-президента ФСБУ, за умови відсутності Президента ФСБУ, є вирішальним.

4.6.5. Обов’язки Президії ФСБУ:

- обирає Віце-президентів, Директорів ФСБУ з напрямків більярдного спорту – Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт, Голів комісій та тренерської ради, які безпосередньо підзвітні Президії ФСБУ;

- забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом ФСБУ та рішень Генеральної Асамблеї;

- визначає напрями поточної роботи ФСБУ;

- скликає Генеральну Асамблею, з урахуванням положень п. 4.5.1., ст. 4 Статуту ФСБУ;

- затверджує Положення ФСБУ «Про членство в Федерації спортивного більярду України» та зміни і доповнення до нього;

- встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;

- приймає рішення про створення відокремлених підрозділів ФСБУ, затверджує Положення про них, а також затверджує керівників цих підрозділів ФСБУ;

- розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів ФСБУ, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис доходів та витрат, контролює його виконання;

- контролює виконання договорів і контрактів;

- затверджує Положення та інші регламентуючі документи змагань, які проводить ФСБУ;

- затверджує структуру та штатний розклад Виконкому ФСБУ;

- створює робочі органи Федерації (комітети, ради, комісії тощо), затверджує Положення про них;

- вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту членів ФСБУ, присвоює звання Почесного Президента ФСБУ, Почесного члена ФСБУ;

- приймає рішення про участь ФСБУ у створенні та створює госп­розрахункові установи, організації, засновує підприємства, благодійні фонди, затверджує їх Статути та Положення;

- забезпечує зв’язки з засобами масової інформації та сприяє розвитку міжнародних контактів ФСБУ;

- визначає особу, уповноважену представляти ФСБУ в усіх державних та громадських органах та міжна­родних організаціях;

- вирішує інші (у тому числі спірні) питання діяльності ФСБУ.

4.7. Президент ФСБУ:

- головує на засіданнях Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ;

- представляє інтереси ФСБУ у державних та громадських органах, міжна­родних організаціях;

- підписує офіційну документацію та фінансові документи;

- забезпечує дотримання положень Статуту ФСБУ у її практичній діяльності;

- розпоряджається майном і коштами ФСБУ на підставі рішень Генеральної Асамблеї та Президії, організує та контролює ведення фінансової діяльності,  здійснює фінансові операції;

- приймає і звільняє штатних працівників ФСБУ;

- організовує міжнародну діяльність ФСБУ;

- укладає договори та угоди із зарубіжними спортивними організаціями від імені ФСБУ;

- Президент ФСБУ підзвітний в своїй роботі Генеральній Асамблеї;

- вирішує інші питання діяльності ФСБУ.

4.8. Перший Віце-президент ФСБУ:

- головує на засіданнях Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ за умови відсутності Президента ФСБУ або за його дорученням;

- представляє інтереси ФСБУ у державних та громадських органах, міжнародних організаціях;

- підписує офіційну документацію та фінансові документи;

- забезпечує дотримання положень Статуту ФСБУ у її практичній діяльності;

- ініціює та організовує підготовку засідань Президії ФСБУ та Генеральної Асамблеї ФСБУ, скликає засідання Президії;

- розпоряджається майном і коштами ФСБУ на підставі рішень Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ, здійснює фінансові операції, організує ведення фінансової документації;

- організовує міжнародну діяльність ФСБУ, укладає договори та угоди із зарубіжними спортивними організаціями від імені ФСБУ;

- приймає і звільняє штатних працівників ФСБУ;

- одночасно може бути обраний і директором ФСБУ одного з напрямків більярдного спорту – Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт;

- Перший Віце-президент ФСБУ підзвітний в своїй роботі Генеральній Асамблеї та Президенту ФСБУ;

- вирішує інші питання діяльності ФСБУ.

4.9. Віце-президенти ФСБУ:

- представляють інтереси ФСБУ у державних та громадських органах;

- забезпечують дотримання положень Статуту ФСБУ у її практичній діяльності;

- за дорученням Президента або Першого Віце-президента ФСБУ представляють ФСБУ в міжнародних організаціях;

- підготовлюють та подають на розгляд Президенту та Першому Віце-президенту  проекти договорів та угод з іншими спортивними організаціями як вітчизняними, так і міжнародними;

- одночасно можуть бути обраними і Директором ФСБУ одного з напрямків більярдного спорту – Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт;

- вирішують інші питання поточної діяльності ФСБУ.

4.10. Директори ФСБУ з напрямків - Пул, Снукер, Карамболь, Піраміда, Інвалідний спорт:

- здійснюють організацію роботи ФСБУ відповідно до рішень Генеральної Асамблеї ФСБУ, Президії ФСБУ,  Виконкому ФСБУ та в межах своїх напрямків в повному обсязі згідно з Положенням «Про напрямки більярдного спорту»;

- здійснюють планування та виконання щорічніх планів проведення спортивних змагань та інших масових заходів в межах своїх напрямків;

- сприяють організації міжнародної діяльності ФСБУ, підготовлюють та подають на розгляд Президенту та Першому Віце-президенту ФСБУ договори та угоди із зарубіжними спортивними організаціями в межах своїх напрямків.

4.11. Для оперативного ведення поточної діяльності ФСБУ Президія створює Виконком, що є виконавчим органом ФСБУ.

До складу Виконкому ФСБУ входять працівники, які працюють у ньому відповідно до штатного розкладу ФСБУ або трудового договору.

Залучення експертів, консультантів, суддів, тренерів з більярдного спорту та інших фахівців здійснюється на договірних засадах.

Відповідні договори з працівниками Виконкому, залученими фахівцями укладає Президент ФСБУ або Перший Віце-президент ФСБУ.

4.11.1. Виконком ФСБУ:

- Виконком очолює Виконавчий директор, який призначається Президентом ФСБУ або Першим Віце-президентом ФСБУ;

- Виконком ФСБУ підзвітний в своїй роботі Президії ФСБУ;

- організовує виконання рішень Генеральної Асамблеї, Президії, доручень Президента ФСБУ та Першого Віце-президента ФСБУ;

- здійснює підготовку засідань Президії ФСБУ, Генеральної Асамблеї;

- веде облік членів ФСБУ;

- забезпечує ведення діловодства ФСБУ, інформаційний зв'язок між ФСБУ та її відокремленими підрозділами, відповідними міжнародними організаціями;

-  розпоряджається майном і коштами ФСБУ на підставі рішень Генеральної Асамблеї та Президії ФСБУ, здійснює фінансові операції, організує ведення фінансової документації;

- укладає господарські договори та угоди з іншими організаціями від імені ФСБУ;

-  приймає і звільняє штатних працівників ФСБУ;

-  вирішує інші питання поточної діяльності ФСБУ.

4.12. Контроль за дотриманням положень Статуту ФСБУ, фінансово-господарською діяльністю ФСБУ, забезпеченням планомірного та цільового використання коштів здійснюється Ревізійною  комісією, яка обирається  Генеральною Асамблеєю в  складі Голови та  двох  членів строком на п’ять років.

Ревізійна комісія ФСБУ у своїй діяльності керується Статутом ФСБУ та діючим законодавством України.

Ревізійна комісія ФСБУ:

- перевіряє виконання бюджету (кошторисів доходів та витрат) керівними, виконавчими та іншими органами ФСБУ;

- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності ФСБУ та її відокремлених підрозділів за дорученням керівних органів ФСБУ чи за власною ініціативою, але не рідше одного разу на рік;

- проводить перевірку основних форм звітності до державних органів виконавчої влади:

  • · податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями;
  • · звіт про діяльність громадських організацій на 1 січня поточного року;
  • · фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;

- перевіряє правильність, повноту та своєчасність зданої вищевказаної звітності ФСБУ;

- щорічно подає до Президії ФСБУ письмовий звіт про виконану роботу за рік. Без висновків Ревізійної комісії Президія ФСБУ не має права затвердити річний баланс.

4.12.1. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Генеральної Асамблеї ФСБУ, за вимогою Президії ФСБУ або за вимогою 1/3 членів ФСБУ.

4.12.2. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФСБУ та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення.

4.12.3. Ревізійна комісія може вимагати скликання  позачергової Генеральної Асамблеї або засідання Президії ФСБУ, якщо виникла загроза інтересам ФСБУ чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб ФСБУ чи її членів.

4.13. Діяльність комісій та тренерської ради визначаються відповідними Положеннями, які затверджуються Президією ФСБУ.

4.14. Рішення керівних органів ФСБУ, видані в межах її компетенції, обов'язкові для виконання всіма її членами.

4.15.  Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ФСБУ.

4.15.1.Відповідно до Конституції України, кожен член ФСБУ має право, закріплене в  Законі  України  «Про  звернення  громадян»,  оскаржити  рішення,  дії  та бездіяльність керівних органів ФСБУ.

4.15.2.Члени  ФСБУ  мають  право  звернутися  до  керівних  органів  ФСБУ, її відокремлених підрозділів, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

4.15.3.Звернення адресуються виконавчому органу ФСБУ – Виконкому або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

4.15.4.Скарги на рішення,  дії  та бездіяльність керівних органів ФСБУ або її відокремлених підрозділів чи посадових осіб розглядаються Виконкомом протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів ФСБУ, прийняті з порушенням законодавства,статуту, їх компетенції  або  порушують  законні  права  членів ФСБУ, Виконком зобов'язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

Якщо відповідний керівний орган або посадова особа на протязі місячного строку не виконають рішення Виконкому, то скарга передається далі на розгляд Президії  або Генеральної Асамблеї ФСБУ.

4.15.5.Рішення Президії, Генеральної Асамблеї ФСБУ є обов'язковими для всіх членів і керівних органів ФСБУ та можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Стаття 5. Майно та кошти ФСБУ

5.1. ФСБУ для виконання своєї статутної діяльності (мети та цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до чинного законодавства передане ФСБУ його членами або державою, набуте як вступні та членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених ФСБУ юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном придбаним за рахунок власних коштів.

5.2. Постійним джерелом формування власних коштів ФСБУ є:

- членські та вступні внески;

- добровільні пожертвування від фізичних осіб;

- пасивних доходів згідно діючого законодавства;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від юридичних осіб;

- кошти або майно, які надходять від господарської (у тому числі комерційної) діяльності заснованих ФСБУ госпрозрахункових установ, організацій, підприємств.

5.3. У власності ФСБУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФСБУ, не вилучене з цивільного обліку і не обмежене у використанні.

5.4. Право власності (володіння, користування та розпорядження майном) ФСБУ реалізує Генеральна Асамблея ФСБУ в порядку, передбаченому законом та Статутом ФСБУ.

5.5. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Президії ФСБУ можуть бути покладені на Виконком ФСБУ та відокремлені підрозділи ФСБУ.

5.6. Кошти та майно ФСБУ використовуються лише для виконання статутних завдань згідно ст. 2 Статуту ФСБУ або на благодійні цілі.

5.7. ФСБУ, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства та організації), зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

Стаття 6. Внесення змін до Статуту ФСБУ

6.1. Внесення змін до Статуту ФСБУ здійснюється за рішенням Генеральної Асамблеї ФСБУ, якщо за це проголосувало більше половини присутніх делегатів.

Внесення змін до Статуту ФСБУ виконується (реалізовується) шляхом реєстрації нової редакції Статуту ФСБУ.

6.2. ФСБУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцем знаходження про зміни до Статуту шляхом подання:

-  заяви добровільної форми;

-  реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про ФСБУ;

- оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення Генеральної Асамблеї ФСБУ про внесення змін до Статуту;

- оригіналу (нотаріально засвідченої копії) протоколу засідання Президії ФСБУ про скликання Генеральної Асамблеї ФСБУ;

- Статуту ФСБУ у новій редакції (з внесеними змінами);

- оригіналу діючого Статутут ФСБУ;

- свідоцтва про реєстрацію ФСБУ.

6.3. Подання документів для реєстрації змін до Статуту ФСБУ здійснюється протягом 60 днів з дня прийнятя рішення Генеральною Асамблеєю ФСБУ про внесення змін до Статуту ФСБУ.

 

6.4. ФСБУ вносить зміни до свого Статуту, до складу своїх керівних органів в порядку визначеному Статутом ФСБУ з урахуванням норм Закону України «Про громадські об’єднання».

 

Стаття 7. Припинення діяльності ФСБУ

7.1. Припинення діяльності ФСБУ здійснюється:

7.1.1. За рішенням Генеральної Асамблеї ФСБУ шляхом саморозпуску (добровільного припинення діяльності) або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;

7.1.2. За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ФСБУ;

7.2. Припинення діяльності ФСБУ має наслідком припинення організації  як юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».

7.3. Рішення про саморозпуск ФСБУ приймається Генеральною Асамблеєю, якщо за це проголосувало 3/4 обраних делегатів.

Генеральна Асамблея, яка прийняла рішення про саморозпуск, створює ліквідаційну комісію або доручає Президії ФСБУ здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ФСБУ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ФСБУ після її ліквідації відповідно до Статуту ФСБУ.

У разі саморозпуску ФСБУ, її майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються на статутні або благодійні цілі іншій (кільком іншим) громадській організації, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до законодавства до державного або місцевого бюджету.  

7.4. У разі реорганізації ФСБУ, майно, активи та пасиви ФСБУ можуть передаватися правонаступнику.

7.5. ФСБУ подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження ФСБУ.

7.6. Заборона судом ФСБУ має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому  Законом України «Про громадські об’єднання», та виключення ФСБУ з реєстру громадських об’єднань.

У разі прийняття судом рішення про заборону ФСБУ,  майно, кошти та інші активи ФСБУ за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.